1. 1.     Algemene voorwaarden

1.1 Bij het betreden van een filiaal van Kasimex NV wordt aan een bezoeker door middel van

een bord kenbaar gemaakt dat  Kasimex NV  beschikt over algemene verkoopvoorwaarden.

 

1.2 De algemene verkoopvoorwaarden van  Kasimex NV liggen  bij alle filialen van Kasimex NV ter inzage, zijn ter plekke opvraagbaar, worden op verzoek van de klant per email gestuurd  én zijn tevens te raadplegen op www. kasimex.com

 

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te

Paramaribo.

 

1.4 Steeds is van toepassing de versie van de algemene verkoopvoorwaarden zoals die geldt ten

tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst.

 

1.5 Indien een bepaling van de algemene verkoopvoorwaarden (gedeeltelijk) vernietigbaar is of

wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Kasimex NV en de klant zullen dan

in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling

overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de vernietigde

bepaling rekening wordt gehouden.

 

 1. 2.     Definities en toepasselijkheid

 

In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Kasimex NV

Alle rechtspersonen, feitelijk en statutair gevestigd in Suriname die onderdeel uitmaken van

Kasimex NV.

 

 1. Klant

Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie  Kasimex NV een overeenkomst aangaat, dan

wel daarover onderhandelt.

 

 1. Overeenkomst

Iedere overeenkomst die tussen  Kasimex NV en de klant tot stand komt, elke wijziging

daarvan of aanvulling daarop.

 

 1. Algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden van Kasimex NV.

 

 1. Kassabon

Met kassabon wordt bedoeld de originele kassabon van Kasimex NV.

 

 1. Non-conformiteit

Een product is non-conform (= gebrekkig) als het product niet (meer) de eigenschappen bezit

die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is na de garantieperiode aan de koper om het bewijs van de non-conformiteit te leveren

én de koper dient tevens aan te tonen dat het product normaal is gebruikt. Normale slijtage

en onheil van buitenaf leidt nooit tot non-conformiteit.

 

 1. Aansprakelijkheidsperiode

Met de aansprakelijkheidsperiode wordt bedoeld de levensduur van het product. Na de

aansprakelijkheidsperiode kan het product nog steeds worden gebruikt.

 

 1. Overmacht

Naast het geen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten

komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kasimex NV  geen invloed kan

uitoefenen, maar waardoor de nakoming van de verplichtingen van Kasimex NV in

redelijkheid niet kan worden verlangd.

 1. 3.     Prijzen

 

3.1 De verkoopprijs luidt in SRD’s, exclusief eventuele  installatie- of bezorgkosten

 

3.2 De verkoopprijzen staan vermeld op de prijskaartjes die aan de producten zijn gehecht, dan wel op of boven het schap waar de betreffende producten zijn geplaatst.

 

3.3 Producten die niet individueel zijn geprijsd, worden geacht geëtaleerd te zijn bij de

prijskaarten van het betreffende product.

 

3.4 Van prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke

prijs is, kan de consument geen nakoming eisen.

 

3.5 Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van Kasimex NV . Eventuele

bezorgkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en komen voor rekening van de klant.

Een nadere regeling van de bezorgservice wordt gegeven in artikel 9.

 

 1. 4.     Offertes

 

4.1 Alle door Kasimex NV  uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van

maximaal 7 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld.

 

 1. 5.     Laagste prijsgarantie

 

5.1 Kasimex NV garandeert de klant altijd de laagste prijs. Wanneer de klant een aankoop doet

bij een filiaal van Kasimex NV (met uitzondering van de webshop) en binnen zeven

dagen na zijn aankoop hetzelfde product (zelfde merk, kleur, modelnummer en hoeveelheid)  elders voor een lagere prijs kan kopen, ontvangt de klant van Kasimex NV, voor  het prijsverschil, een waardebon terug, de voorwaarden hiervan zijn:

 

 

 

– Deze actie geldt alleen bij kontante aankopen

– Het artikel dient identiek te zijn aan het artikel dat Kasimex NV levert (zelfde merk, kleur,  modelnummer en hoeveelheid).

– De leverings- en garantievoorwaarden bij de concurrent dienen gelijk te zijn aan de voorwaarden van  Kasimex NV
– Kasimex NV moet de vergelijkbaarheid van het aanbod en het prijsverschil kunnen verifiëren
– Het artikel is door de alternatieve aanbieder in nieuwstaat en direct leverbaar in de originele gesloten fabrieksverpakking.
– Het artikel moet in de winkel of op de website van de concurrent duidelijk zijn geprijsd.
– Het artikel dient op voorraad te zijn bij de desbetreffende aanbieder.
– Showroommodellen zijn uitgesloten van prijsgarantie.
– De aanbieder dient een bonafide handelaar te zijn die zich houdt aan wet- en regelgeving.
– Kasimex NV is gerechtigd de Laagste Prijsgarantie af te wijzen indien het vermoeden van misbruik of frauduleus handelen bestaat.
– Kasimex NV behoudt zich het recht voor om de Laagste Prijsgarantie om alvorens tot afgifte van de waardebon, een proefaankoop te doen bij de aanbieder die volgens de klant de identieke producten tegen een lagere verkoopprijs aanbiedt.
– De Laagste Prijsgarantie geldt niet als de inkoopprijs volledig onderboden wordt.

– De Laagste Prijsgarantie geldt tot 1 week na datum aankoop, bij een stabiele koers.

– De Laagste Prijsgarantie geldt niet voor uitverkopen wegens opheffing of faillissement.

– De Laagste Prijsgarantie geldt niet voor veilingen.

 

5.2 Het verschil dient besteed te worden bij èèn van de filialen  van Kasimex NV middels de waardebon

 

5.3 Indien de klant bij aankoop in een filiaal van Kasimex NV kan aantonen dat het product

elders en onder bovenstaande voorwaarden voordeliger kan worden aangeschaft, dan zal Kasimex NV  het product voor dezelfde prijs leveren aan de klant.

 

 

 1. 6.     Reservering

 

6.1 Indien een product door Kasimex NV niet uit voorraad leverbaar is, is het aan Kasimex NV om te bepalen of het voor producten mogelijk is een schriftelijke reservering voor het

betreffende product te laten maken. Bij reservering dient een aanbetaling van minimaal 50%

van de aankoopprijs van het/de product(en) te worden gedaan. De reservering heeft tot

gevolg dat Kasimex NV  bij binnenkomst van het betreffende product, de klant daarvan

(schriftelijk of telefonisch) op de hoogte stelt. Bij acties kan geen reservering worden gedaan,

als de actievoorraad is uitverkocht.

 

6.2 Kasimex NV  houdt na bovengenoemde kennisgeving het product voor maximaal èèn week

beschikbaar voor de klant.

 

6.3 Wanneer de klant na zeven dagen na het plaatsen van zijn reservering/bestelling annuleert of de

klant na kennisgeving zijn product niet na èèn week komt afhalen, dan is Kasimex NV gerechtigd om 50% van het totaalbedrag van de gemaakte reservering/bestelling in te houden/in rekening te brengen om de door Kasimex NV gemaakte kosten te vergoeden.

 

 1. 7.     Eigendomsrecht

 

7.1 Kasimex NV blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft

voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Kasimex NV, met inbegrip van hetgeen hij

in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven

de hoofdsom.

 

 1. 8.     Betaling

 

8.1 De klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van aflevering, met

dien verstande dat producten die vanuit het filiaal/magazijn worden geleverd,

voorafgaand bij de kassa moeten worden betaald, voordat de betreffende producten bij de

afdeling ‘Goederenafgifte’ kunnen worden opgehaald.

 

8.2 Bij bezorging kan betaling van de producten direct na het sluiten van de overeenkomst

plaatsvinden én moet de betaling in ieder geval voor de aflevering van de producten plaatsvinden.

Bij producten die bij aflevering worden betaald, dient voorafgaand een aanbetaling van

minimaal 50% van de aankoopprijs te worden gedaan.

 

8.3 Betaling dient in contanten, pinbetaling, of bancair plaats te vinden, tenzij voorafgaand

anders schriftelijk is overeen gekomen. Betaling per creditcard is in principe toegestaan.

Betaling met creditcard zonder chip/pincode en in vreemde valuta (USD en EURO)  is alleen toegestaan als de klant een geldig identiteitsbewijs toont.

 

8.4 Waardebonnen  kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld.

 

 1. Bezorging, installatie, aansluiting, inspectie, schade bij aflevering, meenemen oude Producten

 

 

 

9.1 Desgewenst kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van Kasimex NV. Voor

bezorging van producten worden bezorgkosten door Kasimex NV in rekening  gebracht aan de klant. De hoogte van deze eventuele bezorgkosten is onder meer afhankelijk

van de afstand tussen het filiaal van Kasimex NV waar het product is gekocht en het

afleveradres en het aantal te leveren producten. Onze verkoopmedewerker informeert de

klant exact over de bezorgkosten bij het opstellen van de koopovereenkomst/factuur

 

9.2 Voordat de bezorging van de producten plaatsvindt, dient de klant de gegevens op de

aankoopfactuur te controleren (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer).

Indien de gegevens niet juist zijn, moet de klant direct contact opnemen met de logistieke

afdeling van de vestiging van Kasimex NV waar het product is gekocht om de gegevens te

wijzigen.

9.3 Wanneer de klant gebruik wil maken van de bezorgservice van Kasimex NV wordt er afgesproken wanneer de producten bij de klant worden afgeleverd, dan wel dat over de dag van aflevering door Kasimex NV  later contact zal worden opgenomen met de klant.

9.4 Op de dag van bezorging kan de klant telefonisch contact opnemen met de afdeling logistiek

van het filiaal van Kasimex NV waar het product is gekocht voor een indicatie van het

tijdstip van bezorging (vóór of ná de middag). Bezorgen vindt plaats vanaf 8.00 uur. Op zon-en

feestdagen wordt niet bezorgd. Artikelen besteld via de webshop worden uitsluitend op

werkdagen bezorgd.

 

9.5 Wanneer de klant niet op de afgesproken datum en tijd van de bezorgafspraak aanwezig is,

zullen de bezorgkosten hiervan worden berekend aan de klant. Indien de klant alsnog zijn

producten wil laten leveren door de bezorgservice van Kasimex NV zullen er opnieuw

bezorgkosten aan de klant in rekening worden gebracht.

 

9.6 Aflevering geschiedt af magazijn/filiaal  van Kasimex NV.

 

9.7 De klant wordt verzocht, voor de bezorging plaatsvindt, de entree of doorgang van zijn

woning vrij te maken van obstakels (op de route naar de uiteindelijke plaats van het

product), om zo beschadigingen te voorkomen.

 

9.8 Voor het plaatsen van Amerikaanse koel-/vriescombinaties dient er bij een gemonteerde

deur een doorgang te zijn van minimaal 90 cm breed, minimaal 180 cm hoog en een

draairuimte van ten minste 100 cm. De klant dient voorafgaand te controleren of deuren en

doorgangen breed en hoog genoeg zijn om de producten op de gewenste locatie te kunnen

plaatsen.

 

9.9 Indien een af te leveren product niet naar binnen kan, wordt in overleg met-  en op risico van  de klant de verpakking verwijderd.

 

9.10 Kleine producten worden door de bezorgservice van Kasimex NV niet uitgepakt.

Verpakkingsmateriaal wordt op verzoek van de klant door de bezorgservice van Kasimex NV

afgevoerd.

 

9.11 Witgoed wordt standaard door de bezorgservice van Kasimex NV niet aangesloten.

Dit kan wel gedaan worden door de KASIMEX Service Center en voor deze service worden kosten in rekening  gebracht aan de klant.

 

9.12 LCD-, plasma, andere tv’s en dvd-recorders worden na aflevering, op verzoek van de klant

aangesloten, door de KASIMEX Service Center, op het aanwezige antennesysteem of kabelnet en afgesteld op de belangrijkste zenders. De klant dient vooraf te controleren of het centrale antennesysteem en de

kabelaansluiting in orde zijn. Voor deze dienst  worden kosten in rekening gebracht aan de klant.

 

9.13 Kasimex NV adviseert de klant om bij aflevering van de producten deze direct te controleren

op juistheid, volledigheid en eventuele externe beschadigingen. Op deze wijze kan Kasimex NV  in geval van een onvolledige of verkeerde levering, of in geval van beschadigingen aan de geleverde producten snel zorgdragen voor een aanvulling op of vervanging van de levering.

 

9.14 De klant zal alle, voor het onderzoeken van de schadeclaim, noodzakelijke medewerking

verlenen, onder meer door Kasimex NV  de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen

naar de omstandigheden van het gebruik en/of installatie van de producten.

 

9.15 De bezorgservice van  Kasimex NV  biedt de klant de mogelijkheid om het oude product mee

te nemen. Indien de klant dit wenst dient hij er zorg voor te dragen dat het oude product:

 1. Leeg en schoon is (ontdaan van bijvoorbeeld ijs- en voedselresten).
 2. Geheel ontkoppeld is.
 3. Gereed staat voor transport.
 4. Indien het een in- of onderbouwproduct betreft, vooraf is uitgebouwd.

In bepaalde gevallen worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

 

 

10    Inspectie en schadeclaims met betrekking tot producten die de klant zelf heeft afgehaald

 

10.1 Als de klant schade claimt met betrekking tot producten die de klant zelf heeft afgehaald, zal

de klant alle, voor het onderzoeken van de schadeclaim, noodzakelijke medewerking

verlenen, onder meer door  Kasimex NV de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen

naar de omstandigheden van het gebruik en/of de wijze van installatie van de producten.

 

 1. Retour, ruilen

 

11.1 De klant kan bij elk filiaal van Kasimex NV een bij Kasimex NV aangekocht product omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden.

 

11.2 Retournering van een bij Kasimex NV gekocht product tegen restitutie van de koopprijs is

alleen mogelijk als de klant hiertoe een verzoek heeft gedaan met grondige redenen en dit  geaccordeerd  is door de Directie van Kasimex NV.  Kasimex NV is alleen gehouden een verzoek tot restitutie van de koopprijs te accorderen.  De Klant mag het verzoek doen binnen 2 dagen na aankoopdatum, indien aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 1. De klant moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen.
 2. Het product dient aangekocht te zijn bij èèn van defilialen van Kasimex NV.
 3. Het product moet ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn

verpakt.

 1. Het product is ongebruikt.
 2. Het product is niet is aangeschaft bij een “uitverkoop”

 

11.3 Uitgesloten van retour en omruiling zijn:

 1. Prepaid- en softwarepakketten.
 2. Licentiegebonden producten.
 3. Navigatieapparatuur.
 4. Desktopcomputers, notebooks, tablets, smartphones en overige datadragende producten.
 5. Satelliettunerpakketten en smartcards.
 6. Hygiënische producten (bijvoorbeeld scheerapparaten, hoofdtelefoons).
 7. Op maat gemaakte producten en/of aanpassingen aan producten in opdracht van de klant.
 8. Matrassen en kussens

 

11.4 Ook uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben

ondergaan – in de breedste zin van het woord door toedoen van de klant of derden. Bij een

geschil heeft Kasimex NV  het recht om een onderzoek te laten verrichten door de

leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot

omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag.

 

11.5 Indien Kasimex NV uit coulanceoverwegingen producten alsnog retour neemt, afhankelijk in

hoeverre het product niet aan de voorwaarden voldoet, kan Kasimex NV het product retour

nemen waarbij een bepaald percentage in mindering wordt gebracht van het aankoopbedrag

of tegen uitgifte van een waardebon.

 

11.6 Waardebonnen  kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld.

 

 1. Garantie algemeen

 

12.1  Kasimex NV houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Suriname  gelden

voor garantie.

 

12.2 De klant kan alleen garantie claimen bij Kasimex NV wanneer het product is

aangekocht bij een filiaal van Kasimex NV.

 

12.3 De garantietermijn vangt aan op de dag van aankoop.  De kassabon  dient als garantiebewijs.

 

12.4 Kasimex NV is niet verplicht tot het verlenen van garantie, indien er sprake is van

ondeskundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de breedste zin van het woord en

wanneer consumentenelektronica voor professionele doeleinden is gebruikt en/of gebreken

zijn ontstaan door demontage.

 

12.5 Indien tijdens het onderzoek blijkt dat het defect veroorzaakt wordt door illegale of onjuiste

installatie van software, is garantie uitgesloten.

 

12.6 Indien tijdens het onderzoek blijkt dat getracht is het product te herstellen door derden of

een door Kasimex NV  niet erkend servicecentrum, is garantie uitgesloten behalve als het

een voorlopige en noodzakelijke voorziening betreft, waarbij de noodzaak ter beoordeling

van Kasimex NV  is.

 

12.7 Indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd, vervalt de

aanspraak op garantie.

 

12.8 Er is geen garantie op:

–       Niet-electrische producten

–       Batterijen, Adapters, Remote controls, USB sticks, Memorycards, Water- en luchtfilters, Lampen, Glazen, Plastic bakken, CD/DVD-RW rom/branders, Roosters en Branders van fornuizen, plastic- en rubberen onderdelen

 

 

 

 

 

 1. Defecte producten

 

13.1 Defecte producten aangekocht bij èèn van filialen van Kasimex NV  kunnen bij KASIMEX

Service Center worden aangeboden.

 

13.2 Bij producten met garantie, kan direct contact worden opgenomen met de KASIMEX Service Center .

 

13.3 Wanneer een defect product nog niet is aangeboden zoals is aangegeven in punt 13.1, kan/of

doet Kasimex NV geen uitspraak of het gebrek te wijten is aan een non-conformiteit.

 

13.4 Kasimex NV stuurt alle aangeboden defecte producten door naar, KASIMEX Service Center of  een door de leverancier/fabrikant geautoriseerd service centrum. Pas wanneer het product in

behandeling is genomen en is onderzocht door een technicus kan de oorzaak van het gebrek

worden vastgesteld (wel of geen non-conformiteit).

 

13.5 Wanneer bij inname overduidelijk vast te stellen is dat het gebrek is veroorzaakt door schade

van buitenaf (in de breedste zin van het woord) kan Kasimex NV het advies geven om het

product naar een service centrum te versturen welke is gespecialiseerd in het herstellen van

dergelijke defecten.

 

13.6 Kasimex NV is verplicht om producten waarbij het defect te wijten is aan een nonconformiteit, in eerste instantie kosteloos te herstellen/omruilen gedurende de

garantieperiode.

 

13.7 Binnen de garantietermijn is het aan Kasimex NV om te bewijzen dat het gebrek niet te wijten is aan het product.

 

13.8 Wanneer de garantie van het product wordt afgewezen, ondanks dat het product binnen de

garantietermijn is aangeboden, zal  Kasimex NV deze afwijzing onderbouwen door middel van een prijsopgave.

 

13.9 Wanneer de klant van mening is recht te hebben op kosteloos herstel na de garantietermijn  en het product bevindt zich binnen de aansprakelijkheidsperiode, dan dient de klant te bewijzen dat het gebrek aan het product te wijten is, bij normaal gebruik. Uitgesloten is normale slijtage, dit komt altijd voor

rekening van de klant.

 

13.10 Als herstel/omruil buiten de garantieperiode valt,  is het redelijk dat de klant meebetaalt aan de

reparatiekosten.

 

13.11 Indien de klant niet wenst mee te betalen, en de klant het product langere tijd in zijn bezit heeft, kan de klant de koop ontbinden. De klant doet hierdoor automatisch afstand van zijn product, waarna  Kasimex NV restwaarde in de vorm van een waardebon uitbetaalt aan de klant.

 

13.12 Wanneer het defect wordt veroorzaakt door een onheil van buitenaf, kan de koop niet

worden ontbonden door de klant.

 

13.13 Buiten Suriname gekochte producten kunnen ter reparatie worden aangeboden bij KASIMEX Service Center, als het product in Suriname te koop is of te koop is geweest.

Garanties op reparaties

13.14 Op de tegen betaling uitgevoerde reparaties verleent Kasimex NV èèn maand garantie,

tenzij op de reparatiebon anders staat vermeld.

 

Veilig stellen van data en programma’s bij/na reparaties

13.15 Bij de uitvoering van reparaties kunnen opgeslagen gegevens of programma’s verloren gaan.

Kasimex NV  is niet gehouden tot, noch aansprakelijk voor, het veiligstellen van aanwezige

gegevens en/of programma’s. De klant dient zelf, voor aanvang van de

reparatiewerkzaamheden, te zorgen dat dergelijke bestanden op zorgvuldige wijze zijn

veiliggesteld. Ook voor het opnieuw invoeren van deze bestanden na de reparatie, is de klant

zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.

 

Betaling van reparaties

13.16 Gerepareerde producten waarvan de kosten door de klant moeten worden betaald, worden

uitsluitend na betaling van het totaalbedrag afgegeven.

 

Afhalen van reparaties

13.17 Reparaties kunnen alleen op vertoon van het originele afgiftebewijs van Kasimex NV

worden afgegeven.

 

13.18 Kasimex NV  is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele

afgiftebewijs van Kasimex NV de producten afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar is.

 

13.19 Bij verlies van het originele afgiftebewijs zal  Kasimex NV de al dan niet gerepareerde

producten uitsluitend afgeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs op naam van de

persoon die volgens de administratie van Kasimex NV  het te repareren product heeft

afgegeven, waarbij degene die het product afhaalt voor ontvangst dient te tekenen.

 

 1. Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens

 

14.1 Kasimex NV gaat zorgvuldig om met de door de klant verstrekte persoonsgegevens met

inachtneming van haar Privacy Statement en de voor de bescherming van persoonlijke

gegevens geldende wettelijke bepalingen.

 

14.2 De klant geeft door het accepteren van deze overeenkomst toestemming aan Kasimex NV tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de

dienstverlening en voor het gericht aanbieden van nieuwe producten en/of diensten. Deze

aanbiedingen bestaan o.a. uit informatie over producten die de klant gekocht heeft en over producten waarvan wij verwachten dat deze  de klanten zullen aanspreken op basis van hun

eerdere aankopen of aankopen van vergelijkbare producten door andere klanten.

 

 

 1. Vrijwaring en aansprakelijkheid

 

15.1 Indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, inkomensschade,

immateriële schade, letselschade, en schade wegens verlies van gegevens, zijn van

vergoeding uitgesloten.

 

15.2 Kasimex NV  is nooit verdergaand aansprakelijk dan het bedrag van de koopsom van het

product, waardoor schade is veroorzaakt.

 

15.3 Het recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet binnen redelijke termijn na

ontdekking, is gemeld.

 

15.4 Kasimex NV is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij vervoer van producten door de

klant zelf.

 

15.5 Kasimex NV is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van niet normaal

gebruik en verstaat dit als schade ontstaan door onheil van buitenaf.

 

15.6 De klant is verplicht om Kasimex NV in het geval van schadeclaims in staat te stellen een

onderzoek in te stellen en daarbij zo nodig externe deskundigen in te schakelen. De klant is

verplicht om al het mogelijke te doen teneinde de schade zo beperkt mogelijk te houden.

 

15.7 Kasimex NV is steeds gerechtigd leveranciers en andere partijen die bij de schadeclaim

betrokken zijn, in vrijwaring op te roepen en door klanten geleden schade op die leveranciers

en andere partijen te verhalen.

 

 1. Overmacht

 

16.1 In geval van overmacht aan de zijde van Kasimex NV  heeft de klant slechts recht op enige

(schade)vergoeding indien  Kasimex NV in verband met haar tekortkoming een voordeel

geniet dat Kasimex NV  bij behoorlijke nakoming niet zou hebben. De hoogte van de

(schade)vergoeding bedraagt maximaal het betreffende voordeel van Kasimex NV .

 

 1. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

17.1 Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is het Surinaams recht van toepassing.

Main Menu